Yritysmuodon valinta

 

Yritysmuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Yritysmuodon valintaan ei ole olemassa mitään valmista mallia, vaan tutkimme tapauskohtaisesti, mikä on sopivin ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto kussakin tapauksessa.

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:
1) perustajien lukumäärä
2) pääoman tarve ja toiminnan laajuus
3) toiminnan joustavuus
4) yrityksen jatkuvuus
5) vastuun jakautuminen
6) voitonjako ja tappion kattaminen
7) verotus

 

1. Perustajien lukumäärä

Jos perustajia on vain yksi, mahdollisia yritysmuotoja ovat ns. yhdenmiehen osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Henkilöyhtiöissä eli avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä perustajia tarvitaan vähintään kaksi ja osuuskunnassa kolme.

2. Pääoman tarve ja toiminnan laajuus

Pääoman tarve toiminnan aloittamisessa riippuu yritystoiminnan laadusta ja laajuudesta. Avoin yhtiö voidaan perustaa ilman rahallista panosta, sillä yhtiömiesten työpanos riittää. Kommandiittiyhtiössä riittää vastuunalaisen yhtiömiehen työpanos, mutta äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan rahallinen panos. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. Vähimmäispääoma täytyy olla maksettuna yhtiön tilillä ennen kuin osakeyhtiö ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Osuuskunnassa ei ole minimiosuuspääomaa.

3. Toiminnan joustavuus

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee päätökset itse ja vastaa niistä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet käyttävät päätösvaltaa joko yksin tai yhdessä. Osakeyhtiötä ja osuuskuntaa edustaa hallitus. Henkilöyhtiöissä, osakeyhtiössä ja osuuskunnassa voidaan valita toimitusjohtaja hoitamaan päivittäisiä juoksevia asioita.

4. Yrityksen jatkuvuus

Yrittäjän kuollessa yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminta on kaikkein haavoittuvinta. Henkilöyhtiössä yhtiömiehen osuus voidaan luovuttaa jos siitä on sovittu yhtiösopimuksessa tai jos muut yhtiömiehet siihen suostuvat. Osakeyhtiössä ei osakkaiden vaihtuminen vaikuta yrityksen olemassaoloon. Osuuskunnan jäsenyyttä ei voi myydä mutta osuuskunnan myynti on mahdollista, jos jäsenten kesken päästään yhteisymmärrykseen.

5. Vastuun jakaminen

Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja sekä avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vastaavat henkilökohtaisesti koko omaisuudellaan yritystoiminnassa syntyneistä velvoitteista. Osakeyhtiön osakkaan ja osuuskunnan jäsenen vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomapanokseen.

6. Voitonjako ja tappion kattaminen

Yksityinen elinkeinonharjoittaja päättää itse toiminnastaan ja saa voitot itselleen mutta vastaa myös syntyvistä tappioista. Avoin yhtiö on itsenäinen yhtiö, jossa voitot ja tappiot jaetaan yhtiömiesten kesken laissa tai yhtiösopimuksessa määrätyllä tavalla, minkä vuoksi heitä kutsutaan vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi.

Kommandiittiyhtiön perustajista vähintään yhden on oltava vastuunalainen yhtiömies, sekä vähintään toisen äänetön yhtiömies, joka ei vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisesti, mutta joka sijoittaa yhtiöön pääomapanoksen. Kommandiittiyhtiössä äänettömälle yhtiömiehelle maksetaan ensin yhtiösopimuksessa määrätty voitto-osuus tilikauden alkaessa maksettuna olleelle panokselle. Tämän jälkeen vastuunalaiset yhtiömiehet jakavat voiton yhtiösopimuksessa sovittujen säännösten mukaisesti.

Osakeyhtiö on itsenäinen yhtiö, jonka varat ja velat ovat erillisiä osakkaiden omaisuudessa.
Jos kyseessä on ns. yhden miehen osakeyhtiö, jolloin yhtiössä on vain yksi osakkeenomistaja ja hän on hallituksen ainoa varsinainen jäsen, on hallituksessa tällöin oltava ainakin yksi varajäsen. Osakeyhtiössä osakkaille maksetaan osinkoa, johon voidaan käyttää enintään viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukainen voitto ja yhtiön muu vapaa oma pääoma. Jos yhtiö on tuottanut tilikaudella tappiota tai yhtiöllä on tappiota aikaisemmilta tilikausilta, tappiot vähennetään ensin edellä mainituista eristä. Yhtiön sidottua omaa pääomaa ei voida käyttää voitonjaossa.

Osuuskunnan tarkoituksena on tarjota jäsenilleen palveluja, ei hankkia voittoa. Osuuskunnan tuottamasta voitosta maksetaan osuuskuntaan sijoitetulle pääomalle vain rajoitettu korvaus. Voitto eli ylijäämä voidaan jakaa ylijäämän palautuksena sen mukaan, kuinka jäsenet ovat käyttäneet osuuskunnan palveluja, osuuspääoman korkona tai muulla säännöissä määrätyllä tavalla. Työosuuskunnissa jäsenelle voidaan maksaa lisäpalkkaa.

7. Verotus

Eri yritysmuotojen verotus vaihtelee. Yritysmuodon valinnan kannalta merkitystä on ennen kaikkea välittömillä veroilla. Tärkeimmät välittömät verot ovat valtiolle maksettava tulovero sekä kunnalle tulojen perusteella maksettava kunnallisvero. Yritysmuotoon kohdistuvaa verotusta selvitettäessä on yrityksen verorasituksen lisäksi otettava huomioon omistajan verorasitus. Näiden yhteisvaikutus ratkaisee verotuksellisesti edullisimman yritysmuodon.

Lisätietoja verotuksesta saat Verohallinnon www-sivuilta

 

Business Center auttaa yritysmuodon valinnassa