Elinkeinon harjoittamiseen liittyvät luvat

 

Suomessa vallitsee elinkeinovapaus, jonka mukaan ilman viranomaisen myöntämää lupaa Suomessa ja Euroopan talousalueella (ETA) on laissa säädetyin ehdoin oikeus harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa henkilöillä, joilla on asuinpaikka sekä yrityksillä ja yhteisöillä, joilla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Jos elinkeinon harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on lupa hankittava ennen toiminnan aloittamista ja ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Tällaiset elinkeinot löytyvät elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetusta laista.

Luvanvaraisista elinkeinoista on myös laadittu omat lait ja asetukset, joissa muun muassa säädetään, miltä viranomaiselta lupa on haettava. Joissakin tapauksissa ei tarvita varsinaista lupaa vaan pelkkä kirjallinen ilmoitus asianomaiselta viranomaiselle riittää. Usein luvan myöntää se lääninhallitus, jonka toimialueelle yritys perustetaan.

Myönnetystä elinkeinoluvasta liitetään jäljennös kaupparekisteri-ilmoitukseen. Mikäli elinkeinolupaa ei ole vielä myönnetty, perusilmoitus voidaan jättää kaupparekisteriin ja jäljennös elinkeinoluvasta lähetetään kaupparekisteriin sitten kun lupa on saatu.

Yrittäjän täytyy usein hakea myös monia liiketoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen vaativia lupia, kuten rakennus-, ympäristö- ja tuontilupien hakemista. Autamme myös kaikkien näiden liiketoimintaan liittyvien lupien hakemisessa. Kauttamme saat myös tietoa Patentti- ja rekisterihallituksen peruspalveluista, kuten patenteista, hyödyllisyysmalleista, tavaramerkeistä ja mallioikeuksista.

 

Euroopan talousalueen valtiot - PRH

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta - FINLEX

Business Centerin ohjeistus elinkeinoharjoittamisen luvista